ДЕНАРСКА СМЕТКА

Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија
Адреса: ул. Самоилова бр. 2
1000 Скопје, Република Македонија
Име на банка: НЛБ Тутунска банка
Жиро сметка: 210 0566828001 82
Даночен број: MK4030002451892